Kooli direktori ametikoha täitmise konkurss

Narva Õigeusu humanitaarkool kuulutab välja konkursi kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Direktori kvalifikatsiooninõuded:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
  (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded §2.p.1. https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005)
 • Vähemalt kolmeaastane pedagoogilise tööstaaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.(Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks §2.p.2. https://www.riigiteataja.ee/akt/13192540).
 • Vähemalt C1- tasemel eesti keele oskus (Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded § 12 p 7).
  • Eesti keele tasemeeksami sooritamist tõendavad dokumenti C1-tasemele või sellele vastavale tasemele vastavuse kohta ei pea esitama isikud, kes on omandanud hariduse eesti keeles vähemalt ühel järgmistest tasemetest (Keeleseadus § 51 lg 9):
   1. põhiharidus;
   2. üldkeskharidus;
   3. põhihariduse baasil kutsekeskharidus;
   4. põhihariduse baasil keskeriharidus;
   5. kõrgharidus.

(Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks §2.p.8,9. https://www.riigiteataja.ee/akt/13192540)

Kasuks tuleb:

 • Eelmine töökogemus õpetajana Narva Õigeusu humanitaarkoolis või juhina muu erakoolis.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga).
 • Essee teemale «Narva Õigeusu humanitaarkooliarengu visioon» (eesti või vene keeles).
 • Isikut tõendava dokumendi koopia.
 • Avaldus direktori nimele (eesti keeles).
 • Eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia.
 • Haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia.
 • Konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumendid esitada registreeritud kirjaga tavaposti teel hiljemalt 31. oktoobril 2018, aadressil I. Grafovi tn. 4 Narva 20308 või e-maili teel info@ortschool.edu.ee (märgusõnaga „Direktori ametikoha täitmise konkurss»).

Lisainfo telefonil 3560217.